..:: هيئت علمي » - فقه و مبانی حقوق اسلامی ::..
چهارشنبه 26 دي 1397

دکتر محمد حسین عالمی

(مدیر گروه)

رشته تحصیلی: دکتری فقه و اصول
مرتبه علمی : استادیار
شماره تماس: 85692131
پست الکترونیکی: Mh.alemi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی:
دکتر فریبا حاجیعلی

رشته تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692133

پست الکترونیکی:  f.hajiali@alzahra.ac.ir  

رزومه

صفحه شخصی:

دکترسیدمسلم حسینی ادیانی

رشته  تحصیلی:دکتر فقه و مبانی حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692130

پست الکترونیکی: m.hosseini@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر جواد سرخوش

رشته تحصیلی: دکتر فقه و مبانی حقوق اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:

پست الکترونیکی: j.sarkhosh@alzahra.ac.ir 
رزومه

صفحه شخصی:

دکتر زهرا سادات میرهاشمی

رشته تحصیلی: دکتر فقه و مبانی حقوق اسلامی

مرتبه علمی:استادیار

شماره تماس:

پست الکترونیکی: z.mirhashemi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی: