..:: هيئت علمي » - معارف اسلامي ::..
چهارشنبه 26 دي 1397

دکتر مرضیه خزعلی (مدیر گروه)

رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692060

پست الکترونیکی:m.khazali@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی

دکتر معصومه السادات حسینی کلهرودی

رشته تحصیلی: فلسقه و کلام اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692065

پست الکترونیکی: m.kolahroudi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

 دکتر مهناز عباسی

رشته تحصیلی: فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692065

پست الکترونیکی:a.abbasi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی:
دکتر حدیث رجبی

رشته تحصیلی: فلسفه

مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692063
پست الکترونیکی: h.rajabi@alzahra.ac.ir      
رزومه
صفحه شخصی 

دکتر حمراء علوی ششتمد

رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692063

پست الکترونیکی: h.alavi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

میرهادی تفرشی، سید محمدرضا

رشته تحصیلی: حوزوی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:85692395
پست الکترونیکی: m.mirhadi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی
 ..آدرس ایمیل اساتید معارف.pdf