..:: آموزشي » استعداد درخشان ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
Enter Title

دانشجویان قبولی در مقطع بالاتر استعداد درخشان در سال تحصیلی 96-95


 فقه و مبانی حقوق

 ادیان و عرفان

تاریخ تمدن 

فلسفه  

علوم قرآن و حدیث 

 

بهناز قانع باقری

حوریه نادمی 

مینا دشتیانه 

 اکرم مهدی
عاطفه عبدی

 سمانه صابری

 خاطره پرهیزکار
محدثه عابدینی
صدیقه مهدیزاده

مقطع ارشد 

 

 

 

فاطمه حبیبی

فریده امینی

فرشته معتمد لنگرودی 

دکتری مقطع