..:: ارتباط با دانشکده » نشریات دانشکده ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
Enter Title

نشریه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» 

در بهار سال 1382 شروع به کارکرد و از شماره ی دوم حایز رتبه ی علمی-پژوهشی شد .

وبراساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور

به شماره ی 18/3/205067رتبه ی علمی -پژوهشی آن تمدیدشد .

EISSN: 2476-616X

شاپای چاپی: 2008-2681

جهت ورود به سامانه مجله اینجا را کلیک کنید