چهارشنبه 26 دي 1397
Enter Title
 
  
  بازنشستگان

پروین جاریانیکارشناس تاریخ تمدن1395

شیرین ربیعی خوجینی 
کارشناس رشته  فقه و مبانی  حقوق 
1395

  حلیمه ابراهیم زاده 

همکارکتابخانه 1394 

سیده زهرا سیدمومنی 


        همکارکتابخانه 1395 

دکتر عبدالله ناصری طاهری 
مهر 1388گروه تاریخ تمدن  

دکتر خدیجه روشن بین
روحشان شاد(در بهمن 1394 بازنشسته الهی شدند)
 
 حجة الاسلام و المسلمین در  مشایخی
روحشان شاد(در فروردین 1394  بازنشسته الهی شدند(
 
 آیة الله حسین حقانی زنجانی
(در زمان یکی بودن دانشکده ادبیات و الهیات رییس دانشکده بودند)
 
دکتر الهه وکیلی

گروه معارف
 
دکتر مرضیه شنکایی
گروه ادیان و عرفان