..:: هيئت علمي » - فلسفه و حکمت اسلامی ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
  فلسفه و حکمت اسلامی
اساتيد گروه فلسفه و حكمت اسلامی

  

دکترشهناز شايان فر

مدیر گروه

رشته تحصیلی: دکتری فلسفه

مرتبه علملی: استادیار

شماره تماس:85692118

پست الکترونیکی:Sh.shayanfar@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر مهناز امیرخانی

رشته تحصیلی: دکتری فلسفه گرایش منطق

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تماس: 85692120

پست الکترونیکی:amirkhani@alzahra.ac.ir 

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر زهره توازياني

رشته تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:85692123

پست الکترونیکی:z.tavaziani@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر اعلی تورانی

رشته تحصیلی: دکتری فلسفه ملاصدرا

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:85692126

پست الکترونیکی: toran@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر فروزان راسخی

رشته تحصیلی: دکتری فلسفه و عرفان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692078

پست الکترونیکی:frasekhi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر نرگس نظرنژاد

رشته تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تماس:85692078

پست الکترونیکی:nazarnejad@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

حجة الاسلام سید عباس موسوی

رشته تحصیلی: حوزوی/ فلسفه

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692395

پست الکترونیکی:a.moosavi@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی: