..:: هيئت علمي » - علوم قرآن وحدیث ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
اساتید گروه علوم قرآن و حدیث
 دکتر فتحیه فتاحی زاده
مدیر گروه

رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس:85692121
پست الکترونیکی:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir   

 دکتر پروین بهارزادهرشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:85692129
پست الکترونیکی:bahar-p@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی

 دکتر سهیلا جلالی کندریرشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:85692078
پست الکترونیکی:s.jalali@alzahra.ac.ir  
صفحه ضخصی
 دکتر بی بی سادات رضی بهابادی

رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 85692133
پست الکترونیکی:brazi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی:

 دکتر فاطمه علایی رحمانیرشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:85692078
پست الکترونیکی:f.alaee@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی

 دکتر شهین قهرمان ایزدیرشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:85692347
پست الکترونیکی:Sh.ghahraman@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی

 دکتر زهرا صرفی


رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:85692114
پست الکترونیکی:Sarfi@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی

 دکتر آتنا بهادری


رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:85692114
پست الکترونیکی: a.bahadori@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی