چهارشنبه 26 دي 1397
ریاست دانشکده
 

رياست دانشكده


خانم دكتر زهرا الهوئی نظری

رشته تحصيلي: دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن  اسلامی
مرتبه علمي: استادیار

شماره فاكس:88058923
شماره تماس:85692347


 پست الكترونيكی:alhooii.nazari@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی