..:: ارتباط با دانشکده » انجمن ها ::..
چهارشنبه 26 دي 1397

 

ردیف
گروه
نام دبیر انجمن
نام نشریه
1
انجمن علوم قرآن و حدیث
 صدیقه مهدیزاده
کعبه دل
2
انجمن ادیان و عرفان
 مریم سیاهپوش
بیکران
3
انجمن فلسفه و حکمت اسلامی


حیرت
4
انجمن فقه و مبانی حقوق اسلامی
 فریناز سادات خطیبی
بصیرت
5
انجمن تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 خانم ودادی
تفتا