چهارشنبه 26 دي 1397
معاونین و مدیران دانشکده

معاونت آموزشي دانشكده

خانم دکتر شهین قهرمان ایزدی

رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی: استادیار

 پست الكترونيكيSh.ghahraman@ alzahra.ac.ir
شماره فکس :88058923 

شماره تماس:85692347

رزومه

صفحه شخصی

  معاونت اجرایی پژوهشی  دانشکده : 

خانم دکتر زهرا ربانی

رشته تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام

مرتبه علمی: استادیار

 پست الكترونيكي:

شماره فکس:88058923 

شماره تماس:85692347

رزومه

صفحه شخصی

 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی: 


خانم دکتر شهناز شایان فر

رشته تحصیلی: دکتری فسلفه

مرتبه علمی: استادیار

 پست الكترونيكيSh.shayanfar@alzahra.ac.ir

شماره تماس : 85692118
رزومه

صفحه شخصی:

 مدیر گروه علوم قرآن وحدیث: 


خانم دکتر فتحيه فتاحي زاده

رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

مرتبه علمی: استاد 

پست الکترونیکی:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir   

شماره تماس : 85692121

رزومه

صفحه شخصی

مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی : 

 خانم دکتر فریبا پات

 رشته تحصیلی: دکتری 

 مرتبه علمی: استادیار

 پست الكترونيكيzrabbani@alzahra.ac.ir

شماره تماس: 85692130

رزومه

صفحه شخصی:

 مدیر گروه ادیان و عرفان :

 خانم دکتر نوری سادات شاهنگیان

رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان

مرتبه علمی: استادیار

پست الكترونيكيn.s.shahangian@alzahra.ac.ir:
 شماره تماس  :85692119 
 رزومه 

 صفحه شخصی:
 

 مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی :

 حجة الاسلام و المسلمین آقای محمدحسین عالمی 

رشته تحصیلی: دکتری فقه و اصول

مرتبه علمی: مربی

 پست الكترونيكيMh.alemi@ alzahra.ac.ir
 شماره تماس :85692130

رزومه

صفحه شخصی

    مدیر گروه معارف اسلامی :
      خانم مرضیه خزعلی  

     رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث

      مرتبه علمی: استادیار
     پست الكترونيكي:m.khazali@alzahra.ac.ir
    
  شماره فکس :88041281 

      شماره تماس: 8569206

     رزومه

     صفحه شخصی: