..:: هيئت علمي » - ادیان و عرفان ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
  
اساتید گروه ادیان و عرفان

دکتر نوری سادات شاهنگیان (مدیر گروه)رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692119

پست الکترونیکی: n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

رزومه 

صفحه شخصی:

دکتر حجة الله جوانی

رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 8569

پست الکترونیکی:hojjatollahj@alzahra.ac.ir

رزومه

صفحه شخصی:

دکتر لیلا هوشنگی

رشته تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس:85692123
پست الکترونیکی: lhoosh@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی: